Privacybeleid Rene Rijs Inmeter NEN258 en Cursus Tekenen.


Over mijn privacybeleid.


Ik hecht veel waarde aan je privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening en ik ga zorgvuldig om met de informatie die ik over jou en je gebruik van mijn diensten heb verzameld. Ik stel jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Rene Rijs Inmeter.


De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/03/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door mij wordt verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik aan je uit op welke wijze ik jouw gegevens opsla en hoe ik je gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten jij hebt met betrekking tot de door jou aan mij verstrekte persoonsgegevens.


Als je vragen hebt over mijn privacybeleid dan kun je mij dat laten weten via de contactgegevens zoals vermeld op het einde van mijn privacybeleid.


Gegevensverwerking


Hieronder kun je lezen op welke wijze ik jouw gegevens verwerk, waar ik deze opsla, welke beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Verkooppagina


Mijn site en verkooppagina is ontwikkeld met software van Webhosting Hostnet. Persoonsgegevens die u ten behoeve van mijn dienstverlening aan mij beschikbaar stelt, wordt met deze partij gedeeld. Hostnet heeft toegang tot jouw gegevens om mij (technische) ondersteuning te kunnen bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Hostnet is op basis van de overeenkomst die ik met hen heb gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Hostnet is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Hostnet maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Hostnet behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Hostnet houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, jouw gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt.


E-mail en mailinglijsten


MailChimp


Ik verstuur eventuele nieuwsbrieven per e-mail met MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via mijn website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt mijn nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.


Payment processors


Mollie


Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken ik gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Beoordelingen

Verzenden en logistiek

Facturatie en boekhouden

ZZPBoekhouder.org


Voor het bijhouden van mijn administratie en boekhouding maak ik gebruik van de diensten van ZZPBoekhouder.org. Ik deel je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, ZZPBoekhouder.org. heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. ZZPBoekhouder.org. is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. ZZPBoekhouder.org. gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


Externe verkoopkanalen


Doel van de gegevensverwerking


Algemeen doel van de verwerking


Ik gebruik je gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt.. Ik gebruik je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als jegegevens met ons deelt en ik gebruik deze gegevens om - anders dan op je verzoek - op een later moment contact metje op te nemen, vraag ik je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en mij of een eed of wettelijke verplichting.


Automatisch verzamelde gegevens


Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn website worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek


In voorkomende gevallen kan ik op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen je gegevens te delen, maar ik zal mij binnen de mogelijkheden die de wet mij biedt daartegen verzetten.


Bewaartermijnen


Ik bewaar je gegevens zolang jecliënt van mij bent. Dit betekent dat ik je klantprofiel bewaar totdat je aangeeft dat je niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij mij aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.


Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus, voor zolang de toepasselijke termijn loopt, bewaren. Eventuele medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je cliëntprofiel en documenten die ik naar aanleiding van je uw opdracht heb vervaardigd.


Uw rechten


Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Ik leg je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik je vragen je te legitimeren.


Ik houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ikj geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt je in de machineleesbare gegevensindeling die ik binnen mijn systemen hanteer. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat ik je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik.


Inzagerecht


Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt aan mij hiertoe een verzoek met die strekking doen per mail. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens heb opgeslagen.


Rectificatierecht


Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt hiertoe een verzoek doen per email. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking


Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt hiertoe een verzoek doen per email. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid


Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt hiertoe een verzoek doen per email. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die ik heb verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar en overige rechten


Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Rene Rijs Plans. Als je bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik (laat) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Ik verwerk je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact via email


Cookies

Google Analytics


Via mijn website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Ik verzamelen informatie over je surfgedrag en deel deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier je bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.


Cookies van derde partijen In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.


Wijzigingen in het privacybeleid


Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerk, dan brengen ik je daarvan per e-mail op de hoogte.Contactgegevens

Rene Rijs Plans

Hoofddorp Nederland

Simonszand 66

2134 ZZ Hoofddorp

T (06) 42091283

E info@renerijsinmeter.nl

Contactpersoon: Rene Rijs

Rene Rijs Inmeter

Tel: +31 0642091283

E: info@renerijsinmeter.nl

U: www.renerijsinmeter.nl

KvK Amsterdam 65025423

Floridaplein 41

2181 RV Hillegom

Officieel partner van

Klik HIER voor digitaal papier in vele maten