Algemene Voorwaarden 2020
geldig van 1-1-2020 tot en met 31-12-2020


Artikel 1. Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Vastgoed- en Inmeetservice O.G., de inmeetservice geleverd door René M. Rijs eenmanszaak, ingeschreven bij de KvK te Amsterdam, onder nummer 65025423. Opdrachtgever: de wederpartij van Vastgoed- en Inmeetservice O.G.


2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten tussen Vastgoed- en Inmeetservice O.G. en Opdrachtgever, evenals op alle rechtshandelingen van Vastgoed- en Inmeetservice O.G. jegens Opdrachtgever, inclusief buitencontractuele verbintenissen. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van die persoon die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomsten en/of de rechtshandelingen. Hiermee wordt bijvoorbeeld de persoon bedoelt die, ingeval van calamiteiten, al dan niet tijdelijk, de opdracht verricht namens Vastgoed- en Inmeetservice O.G. (hierbij valt te denken aan afwezigheid van René M. Rijs tijdens vakantie of ziekteverlof e.d.).


3. Alle opdrachten worden door Vastgoed- en Inmeetservice O.G. uitgevoerd met terzijde stelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek.


Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst

1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Vastgoed- en Inmeetservice O.G. het recht de uitvoering van de opdracht al dan niet tijdelijk te laten verrichten door een derde. (zie artikel 1.2.).


2. De Opdrachtgever verschaft Vastgoed- en Inmeetservice O.G. vooraf die inlichtingen en gegevens die benodigd zijn voor een behoorlijke vervulling van de opdracht.


3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn afgesproken dan is dit nimmer een fatale termijn.


Artikel 3. Bijzonder verloop en opzegging van de opdracht

1. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zodra de overmacht situatie langer dan 4 weken heeft geduurd.


2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de Nederlandse wet- en regelgeving wordt begrepen. Onder overmacht is mede begrepen het geval indien René M. Rijs van Vastgoed- en Inmeetservice O.G. door ziekte de opdracht niet meer naar behoren kan vervullen.


Artikel 4. Aanbiedingen

1. Alle offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt. Alle offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening. Indien binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte geen overeenkomst tot stand is gekomen, is Vastgoed- en Inmeetservice O.G. gerechtigd de offerte in te trekken dan wel de aangeboden prijzen en / of andere condities te wijzigen.


2. Toezending van offertes, prijsopgaven en/of (andere) documentatie verplicht Vastgoed- en Inmeetservice O.G. niet tot acceptatie van de opdracht.


Artikel 5. Honorering

1. René M. Rijs Inmeetservice O.G en de Opdrachtgever kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst eventueel een andere prijs overeenkomen dan de prijzen gesteld onder het keuzemenu 1-1-2016.


2. Indien er geen andere prijs is overeengekomen, worden de werkzaamheden verricht conform de prijzen zoals genoemd onder het Keuzemenu 1-1-2016.


3. Indien na de overeenkomst de kosten van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de overeenkomst te voorziene omstandigheden dan kunnen deze worden doorberekend.


Artikel 6. Verplichtingen van Vastgoed- en Inmeetservice O.G.

1. René M. Rijs Inmeetservice O.G zal het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst en naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk werk uitvoeren.


2. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk - door een niet aan René M. Rijs Inmeetservice O.G te wijten oorzaak - slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, is René M. Rijs Inmeetservice O.G gehouden de noodzakelijk geachte wijzigingen in de uitvoering terstond ter kennis van de Opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uit te voeren.


Artikel 7. Verplichtingen van de Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever, hieronder tevens begrepen zijn medewerkers, verstrekt tijdig alle documenten en gegevens die benodigd zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht.


2. Indien de Opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.


3. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Vastgoed- en Inmeetservice O.G. voortvloeiende schade en kosten aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.


4. De Opdrachtgever zal aan Vastgoed- en Inmeetservice O.G. steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen waarvan Vastgoed- en Inmeetservice O.G. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen heeft Vastgoed- en Inmeetservice O.G. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.


5. Opdrachtgever staat in voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de aan Vastgoed- en Inmeetservice O.G. ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.


Artikel 8. Uitstel van de opdracht.

1. René M. Rijs Inmeetservice O.G heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen indien Opdrachtgever niet, niet-geheel of niet-tijdig aan zijn verplichtingen voldoet.


2. Tenzij anders overeengekomen, is bij uitstel van het werk of een gedeelte daarvan de Opdrachtgever een zodanig gedeelte van de factuur verschuldigd als met de stand van de werkzaamheden van René M. Rijs Inmeetservice O.G overeenkomt, vermeerderd met de kosten die voor René M. Rijs Inmeetservice O.G voortvloeien uit eventueel reeds ter zake van de opdracht met derden aangegane overeenkomsten.


3. Zodra het werk later voortgang vindt, is René M. Rijs Inmeetservice O.G bevoegd de extra werkzaamheden, welke voortvloeien uit de onderbreking van haar werkzaamheden, aan de Opdrachtgever door te berekenen.


Artikel 9. Tussentijdse beëindiging en ontbinding.

1. Iedere partij heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen voordat de opgedragen werkzaamheden en diensten zijn voltooid of opgeleverd of voordat de overeengekomen looptijd van de overeenkomst is beëindigd. Beëindiging is eveneens mogelijk indien de andere partij na daartoe door de beëindigende partij schriftelijk in gebreke is gesteld, binnen een bij die ingebrekestelling gestelde redelijke termijn nalatig blijft om zijn verplichtingen na te komen of om de gevolgen van zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst weg te nemen, of indien die andere partij surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.


2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde tussentijdse beëindiging heeft geen terugwerkende kracht, doch heeft als gevolg dat beide partijen na het tijdstip, waarop de andere partij de mededeling van beëindiging ontvangt, niet langer verplicht is om de overeenkomst na te komen.


3. Betalingsverplichtingen, welke betrekking hebben op reeds verrichte werkzaamheden, geleverde diensten en / of tijdvakken welke geheel of gedeeltelijk vallen voor het tijdstip van beëindiging, blijven evenwel in zoverre in stand dat onmiddellijk verrekening dient te volgen.


4. Onverminderd de aanspraken, welke partijen ingevolge de gesloten overeenkomst en / of onderhavige voorwaarden jegens elkander geldend kunnen maken, zal René M. Rijs Inmeetservice O.G de opdrachtgever bij het einde van de overeenkomst door opzegging of ontbinding zodanige gegevens verschaffen als de Opdrachtgever in redelijkheid kan verlangen teneinde met behoud van de continuïteit, de werkzaamheden, die onderwerp van de overeenkomst zijn eventueel door een ander kan verrichten.


Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Vastgoed- en Inmeetservice O.G. is jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade, waaronder in ieder geval dient te worden begrepen gederfde inkomsten.


2. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderzins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Vastgoed- en Inmeetservice O.G. jegens Opdrachtgever aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zin tot maximaal driemaal de hoogte van het honorarium van Vastgoed- en Inmeetservice O.G. voor die betreffende opdracht.


3. Op straffe van verval van het recht van de Opdrachtgever om een beroep te doen op een gebrek van Vastgoed- en Inmeetservice O.G. in haar prestatie, dient Opdrachtgever uiterlijk binnen twee weken nadat hij dit gebrek van Vastgoed- en Inmeetservice O.G. heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, hiervan schriftelijk melding te maken aan Vastgoed- en Inmeetservice O.G. onder opgave van een deugdelijke onderbouwing en voorzien van relevante bescheiden.


4. Indien de Opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, blijft zij naast deze derden hoofdelijk aansprakelijk jegens Vastgoed- en Inmeetservice O.G. voor alle verplichtingen uit hoofde van deze opdracht.


5. Vastgoed- en Inmeetservice O.G. is nimmer aansprakelijk voor schade vanwege werkzaamheden uitgevoerd door derden: bijvoorbeeld wegens vakantie of ziekteverlof van Vastgoed- en Inmeetservice O.G. Vastgoed- en Inmeetservice O.G. zal in zo’n geval de Opdrachtgever/Makelaar op de hoogte stellen van zijn vakantie of ziekteverlof zodat de Opdrachtgever/Makelaar tijdig een ander Inmeetbedrijf kan inschakelen die de opdracht zal uitvoeren voor rekening en risico van dát betreffende Inmeetbedrijf. De inmeting, facturatie en verzenden van gegevens zal dan onder verantwoordelijkheid vallen van dat aldus door de Makelaar ingeschakelde Inmeetbedrijf/Derden. Vastgoed- en Inmeetservice O.G. is daarin op dat moment geen partij.


6. De aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst, indien Opdrachtgever aantoont dat dat deze schade heeft geleden door een fout van Vastgoed- en Inmeetservice O.G. die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is voor Vastgoed- en Inmeetservice O.G. altijd beperkt tot het bedrag (maximaal € 25.000,-- per aanspraak) dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheids-verzekering van Vastgoed- en Inmeetservice O.G. wordt uitbetaald, waarbij indirecte schade nimmer voor vergoeding in aanmerking komt. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens deze verzekering géén uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van € 5.000,--.


Vastgoed- en Inmeetservice O.G staat ervoor in dat de meting zorgvuldig wordt uitgevoerd. Afwijkingen tot 4 % (*) gelden als acceptabele en daarmee ondergeschikte afwijkingen en worden niet beschouwd als een meetfout. Bij opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Vastgoed- en Inmeetservice O.G gelden deze beperkingen niet.


De verplichting van de Opdrachtnemer om de Opdrachtgever te vrijwaren vervalt voorts na verloop van één jaar (1 jaar) na de eerste toezending van de inmeting aan de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer kan na ommekomst van deze termijn niet meer voor eventuele fouten in de Opdracht worden aangesproken. De Opdrachtgever is verplicht om de Opdracht direct na ontvangst te controleren op juistheid.


(*) Vastgoed- en Inmeetservice O.G sluit hierbij aan op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) zoals uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directoraat-Generaal Bestuur en Wonen, Directie Ruimtelijke Ordening maar hanteert zelf stringentere eisen (4 % in plaats van gemiddeld ~10% uit de BAG) qua tolerantie en recentelijk rechtsspraak waar afwijkingen van 7-13,5% worden betiteld als “relatief geringe afwijkingen” maar ook hier hanteert Vastgoed- en Inmeetservice O.G een norm van 4 % voor ondergeschikte afwijkingen.


Artikel 11. Meer- en minderwerk.

1. De Opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging(en) op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen.


2. Door Vastgoed- en Inmeetservice O.G. te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld, kunnen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.


3. Indien de Opdrachtgever na goedkeuring van het ontwerp wijzigingen aanbrengt in de eisen die hij aan het werk stelt, kunnen de daardoor nodige extra werkzaamheden afzonderlijk in rekening worden gebracht.


Artikel 12. Annuleren

1. Indien de Opdrachtgever de opdracht annuleert is hij gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan René M. Rijs Inmeetservice O.G als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever vrijwaart René M. Rijs Inmeetservice O.G tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.


2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt René M. Rijs Inmeetservice O.G zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.


Artikel 13. Risico overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging, diefstal etc. van de zaken waarop de overeenkomst betrekking heeft, gaat over op Opdrachtgever zodra de zaken zich in de feitelijke macht van Opdrachtgever bevinden of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.


Artikel 14. Reclame

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden gespecificeerd en schriftelijk middels aangetekend schrijven aan Vastgoed- en Inmeetservice O.G. te worden gemeld bij gebreke waarvan de gehoudenheid van de Opdrachtnemer tot vrijwaring (art. 10.6) vervalt. Aansprakelijkheid voor schade is dan uitdrukkelijk uitgesloten.


2. Klachten inzake facturen dienen binnen 8 dagen na verzenddatum schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven in het bezit te zijn van Vastgoed- en Inmeetservice O.G.


3. Indien een klacht naar oordeel van Vastgoed- en Inmeetservice O.G. gegrond is, zal Vastgoed- en Inmeetservice O.G. zich inspannen om voor een adequate oplossing zorg te dragen, zulks in overleg met de Opdrachtgever.


4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening/werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Vastgoed- en Inmeetservice O.G. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10 van de onderhavige voorwaarden.


5. Het indienen van klachten ontslaat de Opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens Vastgoed- en Inmeetservice O.G.


Artikel 15. Oplevering

1. Eventuele overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen. Bij niet tijdige oplevering dient de Opdrachtgever Vastgoed- en Inmeetservice O.G. schriftelijk in gebreke te stellen.


2. De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Vastgoed- en Inmeetservice O.G. geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.


3. Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Vastgoed- en Inmeetservice O.G. niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in artikel 16 "Overmacht" genoemd.


Artikel 16. Overmacht

1. Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar hier te lande, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Vastgoed- en Inmeetservice O.G. of de Opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Vastgoed- en Inmeetservice O.G., gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Vastgoed- en Inmeetservice O.G., dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Vastgoed- en Inmeetservice O.G. overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot het verrichten van diensten, zonder dat de Opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.


2. Vastgoed- en Inmeetservice O.G. is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks naar eigen beoordeling, de overeenkomst tot uitvoering van diensten te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de Opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.


Artikel 17. Wijziging van de opdracht

1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht.


2. Door de Opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Vastgoed- en Inmeetservice O.G. ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de Opdrachtgever.


3. Aangebrachte wijzigingen en / of aanvullingen kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd dan wel voltooiing van de uitvoering door Vastgoed- en Inmeetservice O.G. wordt overschreden, hetgeen door de Opdrachtgever wordt aanvaard.


Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud

1. Zolang Vastgoed- en Inmeetservice O.G. geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk (eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven geleverde zaken eigendom van Vastgoed- en Inmeetservice O.G.


2. Vastgoed- en Inmeetservice O.G. heeft tevens het recht deze zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige Opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.


3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde zaken, zijn de Opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.


Artikel 19. Wanprestatie en ontbinding

1. Indien de Opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek heeft Vastgoed- en Inmeetservice O.G. ingeval van wanprestatie het recht haar verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren.


2. Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien: a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Vastgoed- en Inmeetservice O.G. heeft voorts ingeval Opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten; b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd; c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden; d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.


3. Vastgoed- en Inmeetservice O.G. is indien zij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de Opdrachtgever op grond van door Vastgoed- en Inmeetservice O.G. reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Vastgoed- en Inmeetservice O.G. op vergoeding van kosten, schade en interesten.


Artikel 20. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na de factuurdatum.

2. Na het verstrijken van 8 dagen na factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. Aan de Opdrachtgever kan vanaf het moment van in verzuim zijn over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente in rekening worden gebracht. Is er sprake van termijnfacturen, dan heeft Vastgoed- en Inmeetservice O.G. het recht de resterende werkzaamheden op te schorten.

3. Indien de Opdrachtgever tekort schiet in haar verplichtingen jegens Vastgoed- en Inmeetservice O.G., dient Opdrachtgever aan Vastgoed- en Inmeetservice O.G. alle kosten te vergoeden, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk, die Vastgoed- en Inmeetservice O.G. heeft gemaakt ter incasso van haar vorderingen jegens Opdrachtgever. De buitenrechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom.


Artikel 21. Toepasselijk recht.

1. Op alle door Vastgoed- en Inmeetservice O.G. gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.


Artikel 22. Geschillen

1. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Vastgoed- en Inmeetservice O.G., indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.


2. Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage overeenkomen.


Artikel 23. Wijziging van de voorwaarden

1. Vastgoed- en Inmeetservice O.G. is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Vastgoed- en Inmeetservice O.G. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.

Rene Rijs Inmeter

Tel: +31 0642091283

E: info@renerijsinmeter.nl

U: www.renerijsinmeter.nl

KvK Amsterdam 65025423

Floridaplein 41

2181 RV Hillegom

Officieel partner van

Klik HIER voor digitaal papier in vele maten